วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2556

ประกาศจากบ้านบ.ใบไม้เนื่องจากมีกลุ่มคนบางคนมีเจตนาที่ไม่ประสงค์ดี แอบอ้างในการนำข้อมูล หรือ กิจกรรมของบ้านบ.ใบไม้ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน รวมถึงกล่าวหาบ้านบ.ใบไม้ จึงขอชี้แจงนโยบายของบ้านดังนี้1. บ้านบ.ใบไม้เกิดจากอุดมการณ์ของครู 2คนที่สั่งสมมาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นครูในโรงเรียนแห่งสติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์(Happy Kids) โดยมีผู้ก่อตั้งคือ ครูอ้อยฐิตินาถ ณ พัทลุง และครูจิ๊ป ชยาทร เตชะไพบูลย์ ขออนุญาตทั้งสองท่านในการกล่าวถึงด้วยความเคารพมา ณ ที่นี้คะ
2. บ้านบ.ใบไม้ไม่มีนโยบายในการดึง ชักชวน เชื้อเชิญเด็กจากสถาบันใด หรือหน่วยงานใดทั้งสิ้น แต่กลุ่มเด็กๆที่มาเรียนมาจาก กลุ่มเดิมพี่น้องตั้งแต่เมื่อครั้งไปที่เด็กๆที่สนใจทั้งประชาสัมพันธ์ ทั้งจากละแวกใกล้เคียง และจากที่มากันไกลโดยผู้ปกครองมีความสนใจขอเป็นผู้พาลูกเข้าร่วมกิจกรรม
3. กิจกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดจากมันสมอง 2 คน ที่ร่วมคิด ร่วมค้นหา ศึกษาหาข้อมูลมาโดยตลอด รวมทั้งจากประสบการณ์ที่สั่งสมมา มิเคยนำ ลักลอบ มาจากสถานที่ใดทั้งสิ้น
ดังนั้นบ้านบ.ใบไม้ยินดีในการรับกัลยาณมิตรที่มีจิตคิดดี แบ่งปันข้อมูลเป็นวิทยาทานเพื่อประโยชน์แก่เด็กไทยทั่วไป แตขอสงวนสิทธิ์แต่บุคคล กลุ่มคนที่มีเจตนาในทางลบนำไปแอบอ้างเป็นของตน รวมถึงกล่าวหา หรือพาดพิงบ้านบ.ใบไม้
     ทั้งนี้ ในประกาศนี้เป็นการกล่าวเพื่อแสดงเจตจำนงของ  บ้านบ.ใบไม้ มิได้พาดพิงผู้ใดเป็นการส่วนตัว และการทำงานของบ้านบ.ใบไม้จะยังคงอยู่เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมแก่เด็กๆโดยทั่วไปทซึ่งทำ และเริ่มต้นกันมาตั้งแต่เมื่อ 10 กว่าปีมาแล้ว มิใช่เพิ่งเริ่มต้นในระยะสั้นเท่านั้น หากบุคคลใด กลุ่มคนใด มีความเคลือบแคลงสงสัย กรุณาสอบถามพูดคุยโดยตรง แต่การทำลายด้วยความไม่รู้จากการกระทำทั้ง กาย วาจา และจิตใจนั้น นอกจากจะผิดในศีลทั้งสิ้นแล้วยังสามารถกล่าวได้ว่าบุคคลนั้นไม่ใช่ผู้มีความเจริญ บ้านบ.ใบไม้ขอชี้แจงเป็นสาธาณะเพื่อความชัดเจน และขออโหสิกรรมแกบุคคลเหล่านั้น เพื่อความเจริญยิ่งขึ้นต่อไป สาธุ

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ทักษะชีวิต Life Skill

คำว่า ชีวิต (Life) หยามถึง ความเป็นอยู่
คำว่า ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน และความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การ
อ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเป็นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากการกระทำ หรือจากการปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกล่าว นั้นเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่จะทำให้ผู้มีทักษะเหล่านั้น มีชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้
ดังนั้น ทักษะชีวิต หรือ Life skill จึงหมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา(Phychosoclal competence) ที่เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
หรือจะกล่าวง่าย ๆ ทักษะชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อย่างมีคุณธรรม
รูปภาพ : ทักษะชีวิต  Life  Skill
คำว่า ชีวิต (Life)  หยามถึง  ความเป็นอยู่
คำว่า ทักษะ (Skill) หมายถึง ความชัดเจน และความชำนิชำนาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ ได้แก่ ทักษะการอาชีพ การกีฬา การทำงานร่วมกับผู้อื่น การอ่าน การสอน การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะทางการใช้เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งเป็นทักษะภายนอกที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากการกระทำ หรือจากการปฏิบัติ ซึ่งทักษะดังกล่าว นั้นเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่จะทำให้ผู้มีทักษะเหล่านั้น มีชีวิตที่ดี     สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมได้
ดังนั้น ทักษะชีวิต หรือ Life skill จึงหมายถึง คุณลักษณะ หรือความสามารถเชิงสังคม จิตวิทยา(Phychosoclal competence) ที่เป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต  อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
หรือจะกล่าวง่าย ๆ ทักษะชีวิต ก็คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน เพื่อให้อยู่รอดปลอดภัย และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข อย่างมีคุณธรรม